■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

alpha live -2020/01/29-

Lyrics by MORI KOZABURO
Music by MORI KOZABURO
Arranged by MORI KOZABURO/KNGJRCK/
Toru Ishimine/Kazuya/hondayosihide

lostbudda Vocal,Guitar MORI KOZABURO
Guitar KNGJRCK
Bass Toru Ishimine
Drum Kazuya
Choros tsukiko(omega)
takami(noema)
VJ Ogura Masatoshi

Movie shooting/edit KOTARO

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

vague live -2020/01/29-

Lyrics by MORI KOZABURO
Music by MORI KOZABURO
Arranged by MORI KOZABURO/KNGJRCK/
Toru Ishimine/Kazuya

lostbudda Vocal,Guitar MORI KOZABURO
Guitar KNGJRCK
Bass Toru Ishimine
Drum Kazuya
Choros tsukiko(omega)
takami(noema)
VJ Ogura Masatoshi

Movie shooting/edit KOTARO

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1995 live -2020/01/29-

Lyrics by Feeling Music by MORI KOZABURO
Arranged by MORI KOZABURO/KNGJRCK/
Toru Ishimine/Kazuya/hondayosihide

lostbudda Vocal,synthesizer MORI KOZABURO
Guitar KNGJRCK
Bass Toru Ishimine
Drum Kazuya
VJ Ogura Masatoshi

Movie shooting/edit KOTARO

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

forest Studio Live (2019)

Lyrics by MORI KOZABURO
Music by MORI KOZABURO
Arranged by MORI KOZABURO/KNGJRCK/
Toru Ishimine/Kazuya/hondayosihide

Mixed by hondayosihide
Video Editor tatsuya aoki

lostbudda
Vocal,Guitar MORI KOZABURO
Guitar KNGJRCK
Bass Toru Ishimine
Drum Kazuya

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

droplet Studio Live

Lyrics by MORI KOZABURO
Music by MORI KOZABURO
Arranged by MORI KOZABURO/KNGJRCK/ 
Toru Ishimine/Kazuya/hondayosihide
Mixed by hondayosihide
Video Editor tatsuya aoki

lostbudda Vocal,Guitar MORI KOZABURO
Guitar KNGJRCK
Bass Toru Ishimine
Drum Kazuya

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ai no uta/あいのうた Studio Live 2019

Lyrics by MORI KOZABURO
Music by MORI KOZABURO
Arranged by MORI KOZABURO/KNGJRCK/
Toru Ishimine/Kazuya/hondayosihide
Mixed by hondayosihide
Video Editor tatsuya aoki

lostbudda Vocal MORI KOZABURO
Guitar KNGJRCK
Bass Toru Ishimine
Drum Kazuya

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

rain Studio Live

Lyrics by MORI KOZABURO
Music by MORI KOZABURO
Arranged by MORI KOZABURO/KNGJRCK/
Toru Ishimine/Kazuya/hondayosihide
Mixed by hondayosihide
Video Editor tatsuya aoki

lostbudda
Vocal,Guitar MORI KOZABURO
Guitar KNGJRCK
Bass Toru Ishimine
Drum Kazuya

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

hometown Studio Live

Lyrics by MORI KOZABURO
Music by MORI KOZABURO
Arranged by MORI KOZABURO/KNGJRCK/
Toru Ishimine/Kazuya
Mixed by hondayosihide
Video Editor tatsuya aoki

lostbudda
Vocal,Guitar MORI KOZABURO
Guitar KNGJRCK
Bass Toru Ishimine
Drum Kazuya

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Alcohol Studio Live

Lyrics by MORI KOZABURO
Music by MORI KOZABURO
Arranged by MORI KOZABURO/KNGJRCK/
Toru Ishimine/Kazuya
Mixed by hondayosihide
Video Editor tatsuya aoki

lostbudda
Vocal,Guitar MORI KOZABURO
Guitar KNGJRCK
Bass Toru Ishimine
Drum Kazuya

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

vague Studio Live

Lyrics by MORI KOZABURO
Music by MORI KOZABURO
Arranged by MORI KOZABURO/KNGJRCK/
Toru Ishimine/Kazuya
Mixed by hondayosihide
Video Editor tatsuya aoki

lostbudda
Vocal,Guitar MORI KOZABURO
Guitar KNGJRCK
Bass Toru Ishimine
Drum Kazuya
Choros tsukiko(omega)
takami(noema)
yvez

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1995 Studio Live

music by MORI KOZABURO
arranged by MORI KOZABURO/KNGJRCK/ 
Kazuya/hondayosihide
mixed by Hondayosihide
video edited by tatsuya aoki

lostbudda Vocal, Synthesizer MORI KOZABURO
Guitar KNGJRCK
Bass hamatakon
Drum Kazuya

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

lost Highway Studio Live

music by MORI KOZABURO
arranged by MORI KOZABURO/KNGJRCK/
Kazuya/hondayosihide
mixed by Hondayosihide
video edited by tatsuya aoki

lostbudda
Piano,Chorus MORI KOZABURO
Guitar KNGJRCK
Bass hamatakon
Drum Kazuya

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Dead River

Music by MORI KOZABURO
Lyric by MORI KOZABURO
Arranged by hondayosihide + MORI KOZABURO

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

forest Studio Live

Lyrics by MORI KOZABURO
Music by MORI KOZABURO
arranged by MORI KOZABURO/KNGJRCK/
Kazuya/hondayosihide

Mixed by hondayosihide
Video Editor tatsuya aoki

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ai no uta/あいのうた Studio Live

Lyrics by MORI KOZABURO
Music by MORI KOZABURO
Arranged by MORI KOZABURO/KNGJRCK/
Kazuya/hondayosihide
Mixed by hondayosihide
Video editor tatsuya aoki

lostbudda

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

lost highway music video

Music by MORI KOZABURO
Arranged by hondayosihide + MORI KOZABURO
Video Editor tatsuya aoki

     

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■